spacer
 
Twój profil

Twój profil

 

zapomniałem hasła
zarejestruj się

Facebook

Zostań fanem!Z czuba.tv

Z czuba.tv

zczubatv


Regulamin

Regulamin


I.Wstęp i definicje

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu internetowego Futbolowo.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Futbolowo.pl. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Regulamin – niniejszy regulamin normujący w szczególności warunki uczestnictwa w Futbolowo.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Właściciela Serwisu związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych
2.Futbolowo.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.futbolowo.pl
3.Właściciel Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Futbolowo.pl, którym jest Sport4People Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-155), ul. Warszawska 20/6. Adres korespondencyjny Spółki to: Sport4People Sp. z o.o. ul. Czerska 20/6 00-732 Warszawa
4.Administratorzy – osoby wyznaczone przez Właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Futbolowo.pl, w tym w szczególności za wparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników
5.Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach Futbolowo.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego
6.Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w Futbolowo.pl
7.Profil – miejsce w Futbolowo.pl, gdzie znajduje się zdjęcie oraz przekazane dobrowolnie dane Użytkownika, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy
8.Konto – miejsce w Futbolowo.pl dostępne po zalogowaniu się, w którym każdy Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcie i inne elementy Profilu
9.Prywatna Wiadomość – wiadomość wysyłana przez Użytkownika innemu Użytkownikowi za pośrednictwem Futbolowo.pl
10.Strona Klubowa – strona www utworzona przez Użytkownika za pośrednictwem Futbolowo.pl


II.Uczestnictwo w Futbolowo.pl

§ 3

Uczestnikami Futbolowo.pl są jego Użytkownicy.

§ 4

Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 5

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
1.Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
2.Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania usług Futbolowo.pl
3.Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą
4.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i zawartych w profilu
5.Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratorów i Właściciela Serwisu, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Futbolowo.pl
6.Umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny i za ich zgodą

§ 6

Administratorzy i Właściciel Serwisu są uprawnieni do sprawdzenia danych osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych, a w przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów przez Użytkownika, do zablokowania i/lub usunięcia Konta.

§ 7

Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w Profilu.

§ 8

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów lub Właściciela Serwisu o cofnięciu zgody.

§ 9

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu w ramach Futbolowo.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

§ 12

1. Właściciel Serwisu rozwiązuje umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
2. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez:
a.samodzielne skasowanie Konta, albo
b.zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom
3. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom, rozwiązanie następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 13

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla działania Futbolowo.pl oraz Konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.


III.Dane osobowe i polityka prywatności

§ 14

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Serwisu.

§ 15

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Właściciel Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

§ 16

Dane osobowe oraz informacje zawarte w Profilu wykorzystywane będą przez Właściciela Serwisu do zawarcia, zmiany, rozwiązywania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

§ 17

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdej chwili, jak również ma prawo do ich poprawiania bądź żądania ich usunięcia.

§ 18

Właściciel Serwisu uprawniony jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.


IV.Zasady korzystania z portalu Futbolowo.pl

§ 19

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratorów. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

§ 20

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Futbolowo.pl. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administratorzy mają prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Właściciel Serwisu jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 21

Zawierając umowę z Sport4People, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
1. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Właściciela Serwisu oraz innych podmiotów
2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu
3.Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócać działanie Futbolowo.pl, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników
4.Podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Serwisu, Administratorów, Użytkowników i innych podmiotów

§ 22

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcie i dane osobowe, umieszczane przez niego w Futbolowo.pl, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

§ 23

Użytkownik umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Futbolowo.pl treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. Z 2006 r., nr 90, poz. 631 z póź. zm.)., Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Sport4People w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Futbolowo.pl, jak również ich usunięcia.

§ 24

Zabrania się wykorzystywania Futbolowo.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających normy prawne i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

§ 25

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uznają za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

§ 26

Zabrania się umieszczania w Futbolowo.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1.oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia
2.oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych
3.haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej

§ 27

Zabrania się wykorzystywania usług Futbolowo.pl, w szczególności Wiadomości Prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 28

Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania e-maili i Wiadomości Prywatnych, oraz do udostępniania ich osobom trzecim tylko za zgodą nadawcy. To dotyczy także danych osobowych, numeru telefonu i faksu, danych kontaktowych, adresów e-mail i/lub adresów URL.

§ 29

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Futbolowo.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Futbolowo.pl kampanii rekrutacyjnych i promocyjnych.

§ 30

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Futbolowo.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 31

Użytkownik publikujący w Futbolowo.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania ( w tym usunięcia z Futbolowo.pl) tych treści.

§ 32

Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. Wizualizacji listy kontaktów, albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).


V.Grupy tematyczne

§ 33

Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną.

§ 34

Założyciel grupy tematycznej:
1.Jest zobowiązany do dbania o jej rozwój poprzez inicjowanie dyskusji oraz zapraszanie nowych członków
2.Jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy
3.Ma prawo usuwać dowolne wybrane treści zamieszczanie przez członków bez podania przyczyny
4.Ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny
5.Ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy
6.Może mianować i odwoływać moderatorów grupy

§ 35

Zabrania się umieszczania ogłoszeń o treściach komercyjnych.

§ 36

Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Właściciela Serwisu z tytułu prowadzenia grupy.

§ 37

Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującemu się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.VI.Strona klubowa

§ 38

Każdy Użytkownik ma prawo do założenia własnej Strony Klubowej w domenie futbolowo.pl.

§ 39

Podczas rejestracji Strony Klubowej Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane klubu, którego strona jest tworzona. W przypadku podania błędnych danych Administratorzy mogą zablokować i/lub usunąć Stronę Klubową.

§ 40

Podczas korzystania ze Strony Klubowej obowiązują takie same zasady, jak podczas korzystania z Futbolowo.pl

§ 41

Właściciel Serwisu ma prawo do umieszczania własnych  treści (w tym reklam) na Stronach Klubowych.


§ 42

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na Stronie Klubowej. Za treści zawarte na Stronie Klubowej ponosi w całości odpowiedzialność założyciel Strony Klubowej.

§ 43

Założyciel Strony Klubowej ma obowiązek dbania o jej rozwój, w szczególności poprzez systematyczną aktualizację zwartości.

§ 44

Założona Strona Klubowa domyślnie posiada status nieoficjalnej. Aby zmienić status Strony Klubowej na oficjalny, konieczne jest przesłanie dokumentu wyrażającego zgodę podmiotu, do którego zmiana statusu ma się odnosić.

VII.Odpowiedzialność

§ 45

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Futbolowo.pl nawet jeżeli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

§ 46

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Futbolowo.pl, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

§ 47

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Futbolowo.pl. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych podmiotów.

§ 48

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych podmiotów, ani za wykorzystanie przez nie dane Użytkowników niezgodnie z celem działania Futbolowo.pl

§ 49

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

§ 50

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Futbolowo.pl przez Użytkownika.

§ 51

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Wiadomości Prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 52

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Futbolowo.pl w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 53

Właściciel Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Futbolowo.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Futbolowo.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją.

§ 54

W przypadku otrzymania przez Właściciela Serwisu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 55

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Futbolowo.pl.VIII.Przepisy przejściowe i końcowe

§ 56

Regulamin jest dostępny pod adresem http://futbolowo.pl/start/strona,regulamin

§ 57

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

§ 58

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Futbolowo.pl.
2. Warunkiem dalszego korzystania z Futbolowo.pl jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Po zapoznaniu się z Regulaminem w nowym brzmieniu, użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Właścicielem Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Właścicielem Serwisu, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

§ 59

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Futbolowo.pl.

§60

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Statystyki

Statystyki

DZISIAJ DOŁĄCZYŁO:
Użytkowników: 0
Klubów: 0


WSZYSTKICH:
Użytkowników: 529.288
Klubów: 15.352
Stron oficjalnych: 804

Reklama

Reklama

Bumed

posadzki przemysłowe
Copyright © Futbolowo.pl 2008-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

kontakt@futbolowo.pl


Reklama    |    Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu Futbolowo.pl.